प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिल्ला दर रेट २०७५-७६ कैलाली प्रकाशन २०७५-०६-०८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
dr
अनुगमन कार्यविधि २०७५ प्रकाशन 2075-06-08 सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
m
जिल्ला दर रेट २०७५-७६ प्रकाशन २०७५-०४-०८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२०७५-७६
अनुगमन तथा समन्वय कार्यविधि २०७५ प्रकाशन 2075-03-01 सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अनुगमन
जिल्ला सभा तथा बैठक संचालन कार्यविधि २०७५ प्रकाशन 2075-03-01 सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जि‍ सभा
२०७३ चैत्र सम्मको खर्च प्रकाशन 2074-01-7 सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
prakashan
कैलाली जिल्लाको जिल्ला दर रेट २०७३-७४ प्रकाशन २०७३-०७-३० सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
दर रेट
दार्चुला जिल्लाको जिल्ला दर रेट २०७३-७४ प्रकाशन २०७४-०७-३० सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
दर
nagaric bada patra प्रकाशन 2073-05-10 information section विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
nagaric bada patra
नागरिक बडापत्र २०७३ प्रकाशन २०७३-०३-१० सचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
नागरिक बडापत्र
Skip to toolbar