अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिल्ला दर रेट २०७५-७६ कैलाली २०७५-०६-०८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
dr
अनुगमन कार्यविधि २०७५ 2075-06-08 सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
m
बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७४/७५ २०७५-०४-३१ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Progress Report
जिल्ला दर रेट २०७५-७६ २०७५-०४-०८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२०७५-७६
अनुगमन तथा समन्वय कार्यविधि २०७५ 2075-03-01 सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अनुगमन
जिल्ला सभा तथा बैठक संचालन कार्यविधि २०७५ 2075-03-01 सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जि‍ सभा
बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७४ २०७४/०४/१५ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्रतिवेदन २०७४
२०७३ चैत्र सम्मको खर्च 2074-01-7 सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
prakashan
बार्षिक प्रगति समीक्षा प्रतिवेदन २०७२/७३ २०७३-०५-२८ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
d
कैलाली जिल्लाको जिल्ला दर रेट २०७३-७४ २०७३-०७-३० सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
दर रेट
दार्चुला जिल्लाको जिल्ला दर रेट २०७३-७४ २०७४-०७-३० सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
दर
VDC MCPM Form २०७१-७-२४ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
MCPM
सम्पत्ति विवरण फारम २०७३-०४-०५ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
फारम
nagaric bada patra 2073-05-10 information section विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
nagaric bada patra
Sanitation-Strategy-of-Darchula २०७३।०४।२८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Sanitation-Strategy-of-Darchula
दार्चुलामा उद्यम विकास योजना तथा सम्भावना 2073.04.26 INFORMATION SECTION विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
PDF
जिल्ला उद्यम विकास रणनैतिक योजना २०७१/७२-७५/७६ 2073.04.26 information section विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
DEDSP-Darchula
आवधिक जिल्ला विकास योजना २०७२/७३-७६/७७ २०७३।०४।२६ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Final Report
District-Profile २०७३।०४।२६ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
District-Profile
बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२/७३ २०७३-०४-१७ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
p

Skip to toolbar